ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Tájékoztatás célja
A jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Prior Cash Kft., mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályokat a http://penztargepcsere.hu/ honlapon történő látogatás, regisztráció, ajánlatkérés, vásárlás, valamint egyéb tevékenység és szolgáltatás során.

Jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele és rendelet közzététele és szabályainak betartása útján eleget kívánnak tenni az érintettek személyes adatainak kezelésére alkalmazandó jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) („GDPR”) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen Tájékoztató nyomtatott formában elérhető üzletünkben (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 94.) is.

2. Adatkezelő megnevezése

Prior Cash Korlátolt Felelősségű Társaság (PRIOR CASH Kft.)
Képviseli: Vörös Áron Péter
Cégjegyzékszám:03-09-110680
Adószám: 13057143-2-03
Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33.
Fióktelep: 1133 Budapest, Dráva utca 12.
Telefonszám: 06-1/359-6760
Email cím: priorcash@priorcash.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-102490/2016

Amennyiben az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken jelezze azt számunkra.

3. Fogalmak
3.1. Személyes adat
Személyes adatoknak minősülnek az alábbi adatok: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3.2. Érintett
Minden olyan természetes személy, aki a honlapra látogat, aki a honlapon regisztrál, a honlapon keresztül árura vagy szolgáltatásra vonatkozó megrendelést ad le.

4. Adatkezelési elvek
4.1. Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és adatkezelési tevékenysége során az hatályos jogszabályi előírásokkal együtt betartja.
4.2. Adatkezelő az Érintettek személyes adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen, az Érintett számára átlátható módon végzi.
4.3. Az adatok gyűjtése előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és a szükségesre korlátozódik.
4.4. A személyes adatok tárolása a vonatkozó jogszabály által előírt határideig történik, utána az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok biztonságát megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja.

5. Adatkezelési tevékenység
Az Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint szerződéses vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében, valamint jogos gazdasági érdeke alapján kezel személyes adatokat. Az adatkezelés időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időtartam, tekintettel az esetleges jogérvényesítésre rendelkezésre álló időtartamra is. Az adatkezelés jogalapjára lásd GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – c) éd f) pontjait.)

5.1. Honlap használatával kapcsolatos adatkezelés
A honlap látogatása során az Érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok kerülnek automatikusan kezelésre az Adatkezelő számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő az ily módon birtokába került adatokat honlapjával kapcsolatos látogatottsági statisztikák készítése és az esetleges informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és kizárólag az indokolt időtartamig tárolja, majd ezt követően törli.

5.2. Telefonon vagy email üzenetben történő megkeresés
Az Érintett által telefonon, email üzenetben, levélben vagy más módon történő megkeresés esetén a személyes adatok az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek kezelésre, amennyiben a megkeresés alapján a természetes személy beazonosítható. A kezelt személyes adatok lehetnek: név, telefonszám, email-vagy postacím. Az adatkezelés célja az Érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő szolgáltatásaival, valamint egyéb kérdésekkel kapcsolatosan.

5.3. Hírlevél
A hírlevél szolgáltatására való feliratkozás esetén az Adatkezelő az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az Érintett személyes adatait. A kezelt személyes adat(ok): az Érintett email címe. Az adatkezelés célja elsődlegesen az érintett tájékoztatása az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

5.4. Ajánlatkérés
Az ajánlatkérés során az adatkezelés célja az Érintett tájékoztatása az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím. Az információ szolgáltatását követő 30 nap elteltével a vállalkozás törli a személyes adatokat kivéve, ha az ajánlatból megrendelés lesz.

5.5. Megrendelés
Az áru, illetve szolgáltatás megrendelése során az Érintett hozzájárulása alapján a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait adja meg. A kezelt személyes adatok köre: név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (opcionális). Az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés időtartalma a mindenkori adó és számviteli jogszabályok szerinti elévülési idő.

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
6.1. Az Érintett hozzáférési joga (tájékoztatás kérése)
Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az általa megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetben ésszerű költségtérítés állapítható meg.

6.2. A helyesbítéshez való jog
A honlapon történő felhasználói profil létrehozása esetén az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy valamely adatát az Adatkezelő módosítsa. Erről az Adatkezelő az Érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

6.3. A törléshez való jog
Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatának vagy adatainak – a jogszabály alapján kötelező adatkezelés kivételével – törlését. Az Adatkezelő ezt az Érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

6.4. A zároláshoz való jog
Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatainak – a jogszabály alapján kötelező adatkezelés kivételével – zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Adatkezelő a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és amennyiben nem ütközik jogszabályi követelménybe, a zárolás iránt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, valamint erről a megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

6.5. A tiltakozáshoz való jog
Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a személyes adatainak– a jogszabály alapján kötelező adatkezelés kivételével – kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

6.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza a személyes adatok adatának – a jogszabály alapján kötelező adatkezelés kivételével – kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7. Adatok megismerésére jogosult személyek
A személyes adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, valamint kötelesen mindent megtenni ennek elkerülése és megakadályozása érdekében.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, szállítás, könyvelés, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvvizsgálót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó köteles megtenni mindent a személyes adatok védelme érdekében, nem teheti közzé, harmadik személyek (kivéve saját munkavállalói) részére nem adhatja át és köteles mindent megtenni a személyes adatok védelme érdekében.

8. Adattovábbítás
8.1. Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, illetve erre irányuló kifejezett megkeresés alapján köteles a megjelölt személyes adatokat átadni.
8.2. A 48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendelete alapján a pénztárgéppel rögzített adatokat az adóhatóság felé online, mobil adatkommunikációs csatornán kell továbbítani. A rendelet értelmében a pénztárgépeknek adóügyi ellenőrző egységgel kell rendelkezniük, amely egy mobil adatátvitelre képes ún. SIM chip-et tartalmaz.
8.3. A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységébe épített SIM-chip rendszeres mobil adatforgalmat bonyolít, ezért ahhoz, hogy az adóügyi ellenőrző egység az adóhatóság szerverével kommunikálni tudjon, a pénztárgép üzemeltetőjének a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, mobil adatátviteli előfizetéssel kell rendelkeznie.
8.4. Bíróság, ügyész és a nyomozó hatóság megkeresése alapján az Adatkezelő köteles a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatot közölni a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § alapján, illetve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261. § alapján.
8.5. Adatkezelő nyilvántartást vezet a személyes adatok továbbításról.

9. Különleges adat
Amennyiben az Adatkezelőhöz különleges adat kerül ügyfeleire vagy honlapjának látogatóira vonatkozóan, azokat a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.

Különleges adatnak minősülnek a következő adatok: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

10. Adatok védelmének biztosítása
Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezeti intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméhez szükségesek. Az adatkezelési műveletek megtervezése és végrehajtása során biztosítja a személyes adatok védelmét. Ennek érdekében az Érintett személyes adataihoz csak az a munkavállaló, alvállalkozó, adatfeldolgozó, illetve egyéb megbízott fér hozzá, akinek ez a feladata teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

11. Adatvédelmi incidens
A jogszabályoknak megfelelően az Adatkezelő bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezet az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az Érintett felhasználókat is tájékoztatja róla.

12. Adatkezelési szabályzat módosítása
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzatát időről időre aktualizálja, jogszabályi változás esetén a követelményekhez igazítsa. A módosított adatkezelési szabályzat a weblapon történő közzétételétől kezdve hatályos és alkalmazandó.

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Bármely észrevétel, panasz, jogellenes adatkezelés tapasztalása esetén kérjük, értesítse Társaságunkat. Így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu

Kelt: Budapest, 2018. év 05 hó 01. napján