Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Ászf) Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.penztargepcsere.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: http://www.penztargepcsere.hu

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Prior Cash Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: priorcash@priorcash.hu
Adószáma: 13057143-2-03
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 1 359 6760
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-102490/2016
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Prior Kft.
6000 Kecskemét, Szolnoki út 33.
E-mail: prior@priorkft.hu

2. Alapvető rendelkezések
2.1. A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Ászf értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Ászf 2017. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Ászf-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a jelen Ászf-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (nettó+áfa=bruttó), azonban nem tartalmazzák a beszerelés és a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. Szolgáltató a termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

4.3. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azok a megrendeléskori értéken kerülnek értékesítésre.

4.4. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.7. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS MENETE
Vevő „személyes átvétel” szállítási mód kiválasztása esetén a készülékeket átveheti az Eladó székhelyén, azaz 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33. és telephelyén a 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 94. címen a rendelés visszaigazolását követő munkanaptól kezdődően, kivéve abban az esetben, ha Eladó a visszaigazolásban írásban jelzi, hogy a kiválasztott termék(ek) nem elérhető(ek).
Eladó „futárral” szállítási mód kiválasztása esetén vállalja, hogy a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 5 munkanapon belül, GLS futárszolgálat igénybevételével leszállítja a szerződés tárgyát a megadott címre, kivéve abban az esetben, ha a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 5
munkanapon belül írásban jelzi Vevőnek, hogy a szerződés tárgya ettől eltérő határidővel szállítható. Ez utóbbi esetben, Vevő 1 munkanapon belül jogosult a jelen szerződéstől elállni. Amennyiben vevő az elállási jogát nem gyakorolja, a Felek úgy tekintik, hogy az Eladó által megjelölt szállítási határidőt a Vevő elfogadta. Eladó és GLS közötti megállapodás értelmében a termékek leszállítására munkanapokon 8:00 – 18:00 között kerül sor, melyről GLS futár a kiszállítás előtt értesíti a Vevőt.

6. Fizetési feltételek
Vevő a „személyes átvétel” szállítási mód kiválasztása esetén készpénzzel fizetheti meg a megrendelt termékek vételárát, melyről Eladó az átvételkor számlát állít ki.
Vevő a „futárral” szállítási mód kiválasztása esetén előreutalással vagy készpénzes utánvéttel fizethet. Az utánvétes futárral történő szállítás díja 1500 Ft + ÁFA, melyet Eladó a termékek vételárával együtt számláz ki Vevő részére, és amelyet Vevő a kiszállított termékek átvételekor készpénzben köteles megfizetni a GLS futárnak. Előreutalásos fizetés esetén is a futárral történő szállítás díja 1500 Ft + ÁFA, melyet Vevő a díjbekérőn szereplő adatok alapján a termék vételárával együtt előre köteles megfizetni. Eladó a pénztárgépet minden esetben üzembe helyezve küldi, az ehhez szükséges futár közvetítésével történő dokumentumkezelés díjtalan.

7. Elállás, szavatosság, jótállás
Az internetes vásárlásra vonatkozó jogszabály alapján – amennyiben a terméket a Vevő nem személyesen, az Eladó telephelyén veszi át, és a fizetés sem a termék átvételével egyidejűleg, az Eladó székhelyén történik – Eladó 14 napos elállási jogot biztosít Vevőnek, melyet Vevő a termékek átvételének napjától kezdve gyakorolhat és Felek kizárólag írásos formában tekintik érvényesnek. Amennyiben Vevő él a 14 napos elállási jogával úgy köteles a leszállított terméket saját költségén Eladónak visszajuttatni oly módon, hogy a visszaküldés során bekövetkezett sérülésből, vagy elvesztésből eredő kárért Vevő felel. Tájékoztatjuk a Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a törvény által előírt 14 napos elállási jog kizárólag a magánszemélyeket illeti meg, ezért nem magánszemély vásárláóinknak futárszolgálattal leszállított termékeinket nem vásároljuk vissza.
Vevő a termék átvételekor köteles a teljesítést mind minőségileg mind mennyiségileg ellenőrizni és amennyiben kifogással él úgy azt köteles a GLS futárnak átadott jegyzőkönyvben rögzíteni. Eladó vállalja, hogy a hiányos vagy hibás teljesítést legfeljebb 8 munkanapon belül cseréli vagy pótolja kivéve abban az esetben, ha a jegyzőkönyv átvételét követően Eladó 3 munkanapon belül jelzi az ettől eltérő cserélési vagy pótlási határidőt.
Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy vásárlási előleggel történő rendelés esetén, amennyiben Vevő a rendeléstől eláll, Eladó az előleggel egyenértékű meghiusulási kötbért számol fel Vevő részére.

8. Online pénztárgépek vásárlására vonatkozó speciális feltételek
Ha az üzembe helyezésre személyes átvétel esetén Eladó székhelyén kerül sor, akkor a szolgáltatás díját 10.000,- Ft + ÁFA-t Vevő köteles a készülék vételárával együtt megfizetni a kiválasztott fizetési mód feltételeinek megfelelően.
Ha az üzembe helyezésre szintén az Eladó telephelyén kerül sor, de a kiszállítás futár közreműködésével kerül sor, Vevő akkor is köteles a készülék vételárával együtt a 10.000 Ft + ÁFA szolgáltatási díjat megfizetni a kiválasztott fizetési mód feltételeinek megfelelően.
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az üzembe helyezéssel egyidejűleg a Szolgáltatási szerződés megkötéséhez Vevő az alábbi dokumentumokat köteles eredeti példányban átadni Eladónak:
– meghatalmazás, amennyiben nem az üzemeletető cég/ vállalkozás cégbejegyzésre jogosultja köti meg a szolgáltatói szerződést (Futárral történő kiszállítás esetén a szerződést a futár viszi ki a szerződéssel együtt, tehát a meghatalmazást annak a nevére kell a cég képviselőjének elkészítenie, aki a készüléket át fogja venni és ezzel együtt a szerződést is alá fogja írni!)
– szüneteltetési nyilatkozat, amennyiben az üzembe helyezés után szüneteltetést kér a készülék üzemeltetője valamint másolati példányban:
– a szerződő félre vonatkozó dokumentációt (cégkivonat, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány) a pénztárgépet üzemeltető társaság cégjegyzésre jogosultjának az aláírási címpéldánya
– személyi igazolvány vagy útlevél
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az általa forgalmazott készülékek mentes üzemmódra nem alkalmasak, így amennyiben Vevő mentesítést igazoló NAV határozattal rendelkezik, úgy jelen szerződés automatikusan érvénytelennek tekintendő.
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az üzembe helyezéssel egyidejűleg megkötendő szolgáltató szerződéshez az alábbi adatokat szükséges majd megadnia:
– Cégnév, Név
– Székhely, számlázási cím
– értesítési telefonszám
– a szerződést megkötő természetes személy személyi igazolványának száma (vagy egyéb
okmány típusa, száma)
– Meghatalmazott neve
– Cégjegyzékszám
– Adószám
– Számlavezető bank neve, számlaszáma
– Számlaküldési, postázási cím
– e-mail cím
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az üzembe helyezés kizárólag az ügyfélkapun keresztül megigényelt NAV által megküldött regisztrációs kód birtokában lehetséges.
Vevő tudomásul veszi, hogy az online pénztárgépek használatához elengedhetetlenül kapcsolódik az adattovábbítási szolgáltatás megvásárlása, mellyel összefüggésben a 14 napos elállási jog nem gyakorolható, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás vásárlása nem tartozik a távollévők között kötött szerződésre vonatkozó jogszabály hatálya alá.
A Felek megállapodnak, hogy a Vevő jótállási igényét az üzembe helyezést végző Eladó központi szervizében (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 94.) érvényesítheti. Eladó által vállalt jótállási feltételeket a pénztárgép üzembe helyezésével egyidejűleg kiállított és átadott Pénztárgépnapló tartalmazza.
A Felek rögzítik, hogy az rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy a pénztárgépet az Eladó helyezze üzembe.

9. Adatvédelem
Vevő az internetes áruházban történt vásárlása során tudomásul vette, hogy személyes adatokat szolgáltat. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott adatokat teljes körű titoktartással kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben, ha a Vevő valamely folyamat során ezt külön igényli, vagy ha az jogszabályból eredő kötelezettsége. Felek rögzítik, hogy Vevő az www.penztargepcsere.hu címen elérhető adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tudomásul vette és az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt körben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

10. Egyéb rendelkezések
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés dátuma megegyezik az első pontban rögzített Eladó általi visszaigazolás dátumával.
Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés feltételeinek módosításáról Eladó írásban tájékoztatja a Vevőt a nyilvántartásba vett elérhetőségek valamelyikén, és Vevő ezt írásban, a megküldéstől számított 8 napos határidőn belül nem utasítja el, úgy azt Felek közös megegyezéssel történő szerződésmódosításnak tekintik.
Felek megállapodnak, hogy vitás esetben törekszenek a békés megegyezésre, azonban szükség esetén, pertárgy értéktől függően kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.